اخبار
title

گزارش تصویرى از سومین روز شانزدهمین نمایشگاه بین المللى ایران متافو

۱۲ آذر ۱۳۹۸
گزارش تصویرى از سومین روز شانزدهمین نمایشگاه بین المللى ایران متافو

گزارش تصویری از سومین روز حضور گروه صنعتی پارس ساختار در شانزدهمین نمایشگاه بین المللى ایران متافو

گزارش تصویری از سومین روز حضور گروه صنعتی پارس ساختار در شانزدهمین نمایشگاه بین المللى ایران متافو