اخبار
title

اجرای عملیات آتشباری در شرکت معدنی گروه صنعتی پارس ساختار

۱۷ آبان ۱۴۰۰
اجرای عملیات آتشباری در شرکت معدنی گروه صنعتی پارس ساختار

عملیات آتشباری در شرکت معدنی گروه صنعتی پارس ساختار

اجرای عملیات آتشباری در شرکت معدنی گروه صنعتی پارس ساختار به روایت تصویر